هه هه هه

من فدایی رهبرم

پشتم گرمه!

اگه خوشحالم،اگه سرحالم! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه من آسوده،میگیرم میخوابم! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه آروم تو خونه، واسه خود لم دادم! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه خونه و ناموسم اَمنه! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه اوباما رو جوجه میدونم! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه اسرائیل رو کوچیک میدونم! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه از عاشورا میخونم ! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه از کربلا میخونم ! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه آل سعود و میکوبم ! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه از فتنه نمی هراسم ! (نه،تقریبا می هراسم)واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه حرف میزنم و آزادم ! واسه اینه که

پشتم گرمه!

اگه ایرانیم و می مونم ! واسه اینه که

پشتم گرمه!

پی نوشت:قربونت که با ریتم میخونی

ما پشتمون به رهبری گرمه بعدشم به سپاه و ارتش و بسیج