از دیدن موهای« سفید »مادرم

بدنم به رعشه  میفته...