شصت ثانیه دیرآمدن صبح زمستان
باعث شده « یلدا» همه بیدار بمانیم...

چهارده قرن نیامد پسر فاطمه؛ اما
شد ثانیه ای تشنه دیدار بمانیم؟؟؟

امروز که رفتیم مسجد حاج آقا داشت در مورد امشب حرف میزد و بحث کشید به بیدار موندن و پول خرج کردن و اینا
یهو گفت
خدایا
نماز صبح فردامون قضا نشه
الهی آمین