تو از آنچه فکر میکنیم

به ما نزدیک تری!

اگر چشمانمان را درست باز کنیم...