بسم الله

با این فیلم نتیجه میگیریم توییتر بهتره...