بسم الله

واقعا مضحکه...

فیلم سوم واقعا ردی داده...

یعنی چی؟؟؟

کم مونده عین فیلم های خارجی...

کم نمونده عینشونه...

یه سال دو سال بعد قشگ خارجی میشه...