خب از اونجایی که یه مقدار زمان داریم
هچ رازی از زندگی هست که بخوای بدونی!؟
یه چیزی که همیشه می خواستی جوابش رو بدونی!؟

آره ، کی لباس های آخوندک رو می دوزه!؟
منظورم اینه که یه سوزن خیلی خیلی خیلی کوچیک میخوای و ...

من داشتم به موضوع مهم تر فکر می کردم.

باشه ، یکی دارم

هدف از زندگی چیه!؟

تلاش کنی تا به یه هدف ارزشمند برسی...

آره ، خودم میدونستم یه چیزی در مورد تلاش کردنه...

تو داری برای چه هدفی تلاش می کنی!؟

من......مــــــن.....هــــــم

واااای نمیدونم.

خاک تو سرم...

باید هدف از زندگی کردنم رو بدونم ، نه!؟

استاد یائو...

استااااااااد....

پ؛ن:شاید به نگاه بعضی ها این یه کارتون خیلی خیلی بچه گونه و مسخره باشه اما توش یه جملاتی عجیـــبی گفته میشه!!