دیشب یکی از فامیلان نزدیک تشریف آوردند ، میدانستم بحث به رفسنجانی میکشد چون این شخص عین خر طرفدار روحانی بود ما شام و خوردیم و بحث همینجوری سر رفسنجانی بود که یهو گفت:«رفسنجانی گفت که خیالش راحت شد انقلاب به حالت عادی برگشت»ما هم کفمون بریده بود گفتیم :«چرا!؟»جواب اومد که:«آخه احمدی نژاد به درد رئیس جمهوری نمیخورد و مقام و لولش به اینجور چیزا نمیخورد و میتونه شهردار باشه و....»این شخص سِنی گذروندن و استاد دانشگاه و سرتیپ سپاه و روحانی هم هستند!!!

بعد منم جوش آوردم و عصبی شدم و به قولی تیک گرفتم«خیلی عصبی بشم تیک میگیرم»

بعد یکهو گفت:«همه تحریمها از زمان احمدی نژاد شروع شد.»

بنده همینجا بریدم و گفتم بسه دیگه باید بگم.

گفتم:«ببخشید تحریمها از همون اول انقلاب بود و الکی نندازید گردن احمدی نژاد »

آره بعد گفتم که تو جنگ،آلمان نفت و میخریدو رادیو میداد و نمیدونم منت این و اون و میکشیدیم دوتا سلاح بگیرم و ... خیلی تحریمها شدید بود...

اومد حرف بزنه گفتم ببخشید...

تمام ۱۳۷ کشور جهان پشت عراق بودند و یکی به ما کمک نمی کرد...

آمریکا،انگلیس،روسیه،آلمان،فرانسه

کمک های وحشتناک مستقیم و غیر مستقیم...

بعد گفت آره درست میگی بعد یکهو گفت:

رفسنجانی جنگ و تموم کرد و بنده همچنان کپ کرده بودم...

گفتم چی چی؟؟؟؟

گفت که امام گفته بود جنگ جنگ تا پیروزی اما آخر هشت سال هم ما کم آورده بودیم هم آمریکا میخواست خودش بیاد جلو...

بعد رفسنجانی نمیدونم رفت فداکاری کرد و چیچیو منو بنداز زندانو امام قبول نکرد و ...

گفتم پیاده شو با هم بریم...

تا آخر هشت سال جنگیدیمو داشتیم حتی میرفتیم که عراق هم بگیریم درسته سلاح کم بود اما ما داشتیم عراق هم میگرفتیم...

آخرای جنگ عراق میخواست بصره رو بده به ما که بیخیال شیم جلو نیایم اما هشت سال آخر جنگ رو به شدت سخت گرفتند تا ما پیشروی نکنیم...

آخر هشت سال هم عراق هم اون ۵ کشور و ۱۳۷ کشور همه کم آوردن و ما جامون موندیم...

آمریکا گفت دیگه بسه کم آوردیم رفتن همونجا هفت هشت تا صلح نامه آوردند....

امامم قبول کرد ولی هشت سال میتونست بیشتر باشه و عراق به کلی نابود بشه!!!!!!!!!

اینم گفت که نه نه

گفتم ....تیر دیگه بسه...

داری ارزش های جنگ و امام و میاری پائین من دیگه چیزی نگفتم ...

حتی طرفداراشونم دروغ میگن...

اه باشه بابا رفسنجانی و روحانی سوپر من

مشکلات تو صد روز حل میکنن

همه ی مشکلات از صدر اسلام تا الانم تقصیر احمدی نژاد...

برو حاجی برو...

خلاصه دیشب دهنمون مسواک شد...

بعدم میگه:«کی اینا رو به تو میگه!؟»

گفتم یکی که با سند و مدرک و دلیل و پژوهشگرو ...

خیلی ها هم قبول دارند احترام سنشو نگه داشتم وگرنه میگفتم که از تو هم بیشتر میدونه...