بسم اللّه الرحمن الرحیم

حمیدرضا هستم.

بچه جنوب تهران

بعضی ها از جنوب شهر تفکر خوبی ندارن.

ولی اینو بدونید که شهید آوینی و حاج احمد متوسلیان بچه همین جنوب شهر بودند.

بسیار هم انتقاد پذیر هستم.

با تشکر