تمام نوحه ها و آهنگ های زمان جنگ دفاع مقدس
از خون پاک لاله

از خون جوانان وطن

امری نما روح خدا

ای از سفر برگشتگان

ای برادر که در سنگری

ای بسیجی ای سر افراز

ای به امید کسان خفته

ای جان نصاران

ای دشت شهیدان

ای فروغ ایزدی

ای کاروان کی میروی

ای کاش در دل

ای لشگر حسینی

ای لشگر صاحب زمان

ای که میدارید فرمان خمینی

ای مهدی صاحب زمان

آرزو مندان

بر پا مردان خدا

به پا اَیا

بهر آزادی قدس

جاده و اسب محیاس

چنگ دل آهنگ دل

حمله ور شد ارتش خلق ایران

خرمشهر

ذوق و شوق نینوا